ปีงบประมาณ เดือน จังหวัด กลุ่ม/โครงการ จำนวนเงิน (บาท)
2563 กันยายน ระยอง โครงการอบรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุการทำน้ำพริกเผาสมุนไพรและน้ำพริกแกง 47,190
2563 กันยายน สกลนคร โครงการ การแปรรูปและถนอมอาหารจากเนื้อสัตว์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 96,300
2563 กันยายน พิจิตร โครงการอบรมให้ความรู้และและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุตำบลวังกรด ปี 2563 43,590
2563 กันยายน สุรินทร์ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมอายุยืนยง 93,359
2563 กันยายน พิจิตร โครงการ ครัวเรือนเดินตามรอยพ่อ ปี 2563 116,550
2563 กันยายน สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเขาหัวควาย (อบรมให้ความรู้สุขภาพกายและใจ สิทธิผู้สูงอายุการออกกำลังด้วยไม้พลอง และฝึกอาชีพทำผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ) 71,500
2563 กันยายน ปัตตานี โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลควน 86,300
2563 กันยายน มหาสารคาม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กฎหมาย การดูแลสุขภาพ ฝึกอาชีพทำไส้กรอกสมุนไพรและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ของชมรมผู้สูงอายุตำบลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 112,550
2563 กันยายน ขอนแก่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว 137,515
2563 กันยายน ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักคำสอนทางศาสนาแบบพหุวัฒนธรรมและฝึกทักษะด้านอาชีพตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 142,565
2563 กันยายน กรุงเทพมหานคร โครงการรักษ์สุขภาพผู้สูงวัย รู้กฎหมาย เท่าทันเทคโนโลยี มีอาชีพ 232,800
โครง กันยายน นครนายก โครงการเสริมสร้างทักษะสุขอนามัยที่สมบูรณ์และฝึกอาชีพของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าช้าง 80,100
2563 กันยายน พะเยา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลร่มเย็น ปี 2563 116,520
2563 กันยายน ระยอง โครงการฝึกทักษะการเล่นอังกะลุง 80,650
2563 กันยายน นครนายก โครงการเสริมสร้างทักษะสุขอนามัยที่สมบูรณ์และฝึกอาชีพของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าช้าง 80,100