ปีงบประมาณ เดือน จังหวัด กลุ่ม/โครงการ จำนวนเงิน (บาท)
2563 สิงหาคม สกลนคร โครงการสร้างสุขภาพด้วยผักปลอดสารพิษ และส่งเสริมการออมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี2563 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 105,660
2563 สิงหาคม อุตรดิตถ์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคอรุม ปี 2563 (ดนตรีมังคละ อาหารพื้นเมือง แจ่วหม้อ / อั่วบักเผ็ด และจักสาน) 131,670
2563 สิงหาคม กำแพงเพชร โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ธงชัย (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การจัดดอกไม้ การทำพวงหรีด การผูกผ้า จับจีบผ้า การประดิษฐ์ของชำร่วยและการทำอาหารว่าง) 190,396
2563 สิงหาคม บึงกาฬ โครงการฝึกอบรมอาชีพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 118,260
2563 สิงหาคม สุโขทัย สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา ส่งเสริมกีฬาเปตอง 105,006
2563 สิงหาคม ระนอง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลปากจั่น 5 มิติ ประจำปี 2563 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 145,000
2563 สิงหาคม ประจวบคีรีขันธ์ โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหัวหิน 161,700
2563 สิงหาคม พะเยา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโฮงเฮียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ใจ ปี 2563 176,190
2563 สิงหาคม ปัตตานี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตันหยงลุโละ (อบรมให้ความรู้ ฝึกอาชีพทำผ้ามัดย้อม ไข่เค็ม การร้อยลูกปัด การออกกำลังกายโดยผ้าถุง และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ) 192,665
2563 สิงหาคม ระนอง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอบต.กะเปอร์ (อบรมเรื่อง การดูแลสุขภาพ กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ) 221,350
2563 สิงหาคม บุรีรัมย์ โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผไทรินทรณ์ ให้มีศักยภาพในทุกด้าน และมีความพร้อมในยุค "Thailand 4.0" (นวัตกรรมหนุนคุณภาพชีวิต) 239,300
2563 สิงหาคม แม่ฮ่องสอน โครงการ สานเสริมพลังผู้สูงอายุและภาคีสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 295,000