ปีงบประมาณ เดือน จังหวัด กลุ่ม/โครงการ จำนวนเงิน (บาท)
2557 ตุลาคม ปทุมธานี โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก 45,750
2557 ตุลาคม มุกดาหาร โครงการฝึกอบรมทักษะฝีมือสานตะกร้าพลาสติก และไม้กวาดดอกอ้อ 62,838
2557 พฤศจิกายน กาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส กินอย่างไรให้ชีวิตยืนยาว 24,500
2557 พฤศจิกายน อ่างทอง โครงการการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และกายบริหารท่าฤาษีดัดตน 25,600
2557 พฤศจิกายน อ่างทอง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย คนสองวัย จิตแจ่มใส สร้างความสุข 42,260
2557 พฤศจิกายน เชียงราย โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ทำบายศรี และจัดดอกไม้สด 49,810
2557 พฤศจิกายน เชียงราย โครงการรำไม้พลอง หมู่ 3 16,600
2557 พฤศจิกายน สระบุรี โครงการเตรียมความรู้ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 19,150
2557 พฤศจิกายน กาฬสินธุ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพยกายและสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ 28,950
2557 ธันวาคม กาฬสินธุ์ โครงการอบรมหลักการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกายด้วยไม้พลอง 26,400
2557 ธันวาคม ขอนแก่น โครงการสานสายใย ผู้สูงวัยกับบุตรหลาน 34,700
2557 ธันวาคม น่าน โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพกาย - ใจ และอารมณ์ ผู้สูงอายุอำเภอเมืองน่าน 62,300
2557 ธันวาคม ยโสธร โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยเข้าใจพัฒนาคุณภาพชีวิต 41,800
2557 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร โครงการเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าแบบพื้นฐาน 24,875
2557 ธันวาคม ตาก โครงการสืบสานภูมิปัญญาจากยาย ย่าฯ สู่ลูกหลาน 41,900
2557 ธันวาคม เชียงราย โครงการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองผู้สูงอายุ 28,200
2557 ธันวาคม ปราจีนบุรี โครงการฟื้นฟูเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุ 270,400
2557 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร โครงการบ้านพักคนชรามุสลิม 214,050
2557 มกราคม น่าน โครงการอบรมแกนนำดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 31,500
2557 มกราคม นครสวรรค์ โครงการพัฒนาแกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ 92,950