ปีงบประมาณ เดือน จังหวัด กลุ่ม/โครงการ จำนวนเงิน (บาท)
2556 สิงหาคม กรุงเทพมหานคร โครงการอนุรักษ์อาหารไทย 33,656
2556 สิงหาคม กรุงเทพมหานคร โครงการอบรมจิตอาสาดูแลผู้สูงวัย 35,240
2556 สิงหาคม ปัตตานี โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลควน 53,000
2556 สิงหาคม ปัตตานี โครงการอบรมให้ความรู้สูงอายุบ้านตรัง 42,500
2556 สิงหาคม นครสวรรค์ โครงการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางดนตรี 32,800
2556 สิงหาคม บุรีรัมย์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสานตะกร้าด้วยพลาสติกให้กับผู้สูงอายุ 23,225
2556 สิงหาคม เชียงราย โครงการพัฒนาฝึกอบรมการทำเกษตรยั่งยืน 20,850
2556 สิงหาคม เชียงราย โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาทำบายศรีและจัดดอกไม้ 22,400
2556 สิงหาคม เชียงราย โครงการอบรม "ฟ้อนเจิงล้านนา" เพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัย 41,800
2556 สิงหาคม พิษณุโลก โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำในการดูแลผู้สูงอายุ 42,000
2556 กันยายน เชียงราย โครงการอบรมผู้สูงอายุฝึกเขียนโครงการ 32,060
2556 กันยายน สกลนคร โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 32,950
2556 กันยายน เชียงราย โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องสุขภาพผู้สูงอายุวัดแสงเมืองมา บ้านป่าตาล หมู่ 3 21,920
2556 กันยายน สระบุรี โครงการผู้สูงอายุฝึกการสานด้วยเส้นพลาสติกเพื่อเพิ่มรายได้ 41,935
2557 ตุลาคม ยโสธร โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มด้วยดินสอพอง และผสมด้วยสมุนไพร 18,504
2557 ตุลาคม อุบลราชธานี โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก 31,000
2557 ตุลาคม ยโสธร โครงการอบรมความรู้เรื่องสมุนไพรแก่ผู้สูงอายุและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 25,700
2557 ตุลาคม กาฬสินธุ์ โครงการแข่งขันกีฬาชมรมผู้สูงอายุตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 48,700
2557 ตุลาคม กรุงเทพมหานคร โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดูแลสุขภาพกายและจิตใจผู้สูงวัย ชมรมผู้สูงอายุ วัดภคินีนาถ เขตบางพลัด 38,100
2557 ตุลาคม เชียงราย โครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการรำวงคองก้าพาเพลินย้อนยุคของผู้สูงอายุ 20,600