ปีงบประมาณ เดือน จังหวัด กลุ่ม/โครงการ จำนวนเงิน (บาท)
2556 มีนาคม สุพรรณบุรี โครงการอบรมปรับพฤติกรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุ 19,400
2556 มีนาคม พัทลุง โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุง 77,500
2556 มีนาคม เชียงราย โครงการการออกกำลังกายแบบรำไม้พลองผู้สูงอายุ บ้านหนองบัวสรวย หมู่ที่ 3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 33,000
2556 มีนาคม เชียงราย โครงการผู้สูงอายุสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง 30,000
2556 มีนาคม น่าน โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพในผู้สูงวัย 48,000
2556 มีนาคม สมุทรปราการ โครงการอบรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางเพรียง ปี 2556 28,430
2556 มีนาคม ประจวบคีรีขันธ์ โครงการอนุรักษ์บายศรีสู่ประเพณีท้องถิ่น 13,000
2556 มีนาคม กรุงเทพมหานคร โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2555 693,500
2556 เมษายน นครปฐม โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสร้างสุขภาพดีวิถีโยคะ 40,300
2556 เมษายน สุพรรณบุรี โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุถ่ายทอดความรู้ศิลปะเพลงอีแซวให้เด็กเยาวชนและครู 50,000
2556 เมษายน ขอนแก่น โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พานบายศรี ดอกไม้ประดิษฐ์ 37,685
2556 เมษายน แม่ฮ่องสอน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปหัตถกรรมของชาวไตทำไม้กวาดดอกหญ้า,ไม้กวาดทางมะพร้าว 33,900
2556 เมษายน ชลบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอพนัสนิคม ปีงบประมาณ 2556 14,000
2556 เมษายน น่าน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนแผนงาน/โครงการ ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดน่าน 60,700
2556 เมษายน บุรีรัมย์ โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา 41,100
2556 เมษายน มุกดาหาร โครงการเพิ่มศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร 28,800
2556 พฤษภาคม กาญจนบุรี โครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองลาน 38,450
2556 พฤษภาคม นครสวรรค์ โครงการพัฒนาบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 26,100
2556 พฤษภาคม อุตรดิตถ์ โครงการถ่ายทอดความรู้การตีกลองยาวจากรุ่นสู่รุ่น 26,100
2556 พฤษภาคม พิษณุโลก โครงการอบรมเพิ่มความรู้ เสริมสร้างประสิทธิภาพแกนนำใหม่ ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลก 39,000