ปีงบประมาณ เดือน จังหวัด กลุ่ม/โครงการ จำนวนเงิน (บาท)
2556 ธันวาคม เชียงราย โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุ 29,600
2556 ธันวาคม ยโสธร โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 67,100
2556 ธันวาคม เชียงราย โครงการการบริโคอาหารตามหลักโภชนาการผู้สูงอายุ 28,600
2556 มกราคม ราชบุรี โครงการอบรมสิทธิและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 36,500
2556 มกราคม เชียงราย โครงการสูงวัยห่วงใยสุขภาพ 28,800
2556 มกราคม ขอนแก่น โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล บ้านเป็ด” 43,800
2556 มกราคม เชียงราย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 31,600
2556 มกราคม นครปฐม โครงการสร้างเสริมภาวะผู้นำชมรมผู้สูงอายุ 35,900
2556 มกราคม เชียงราย โครงการฝึกอบรมการทอพรมเช็ดเท้า 29,000
2556 มกราคม ขอนแก่น โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตามวิถีไทย 31,700
2556 มกราคม เชียงราย โครงการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ สำหรับผู้สูงอายุ 24,400
2556 มกราคม เลย โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ 23,400
2556 มกราคม ปราจีนบุรี โครงการฟื้นฟูเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุ 270,400
2556 มกราคม ปราจีนบุรี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาวู้ดบอล 16,700
2556 กุมภาพันธ์ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 18,900
2556 กุมภาพันธ์ สงขลา โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพตะกร้าพลาสติก ดอกไม้จันทน์ และ พวงหรีด ให้กับผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิงหนคร 35,000
2556 กุมภาพันธ์ กรุงเทพมหานคร โครงการการฝึกอบรมจัดทำโครงการและดำเนินงานเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุโดยสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กลุ่มเขตที่ 5 42,700
2556 กุมภาพันธ์ สิงห์บุรี โครงการพัฒนาผู้สูงวัยด้วยปัจจัย 3 น. 31,900
2556 กุมภาพันธ์ ยโสธร โครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ของชำร่วยและพวงหรีด 21,770
2556 มีนาคม สระบุรี โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้แกนนำผู้สูงอายุสาขาเครือข่าย 31,700