หัวข้อ ประเภทดาวน์โหลด
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลกองทุนผู้สูงอายุพ.ศ. 2563 กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกรรมการบริหารราชการ (สรรหา) กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับเงิน การจัดสรรเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3) กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน คำสั่งที่ 317/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน(เพิ่มเติม) กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ว่าด้วยคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๕๖ กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญของกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๓ กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การจัดทำรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่้งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง