หัวข้อ ประเภทดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งเวียนการแต่งตั้งพนักงานกองทุนเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หนังสือเวียน
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีการฟ้องร้องดำเนินคดี หนังสือเวียน
การปรับปรุงแก้ไขสิทธิการลาพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือเวียน
หนังสือแจ้งให้จังหวัดใช้แบบสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ แบบหนังสือคำประกัน แบบหนังสือรับสภาพหนี้ และข้อปฏิบัติการชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ (รายกลุ่ม) ปี 2561 หนังสือเวียน
แนวทางช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบภัยธรรมชาติ หนังสือเวียน
หนังสือที่ พม 0405/ว 4596 เรื่อง ขอความร่วมมือให้จังหวัดส่งรายงานรายไตรมาส หนังสือเวียน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 หนังสือเวียน
หนังสือแจ้งเวียนให้จังหวัดพิจารณาฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ตามหนังสือที่ พม 0405/ว 2050 ลว. 3 ก.ค. 58 หนังสือเวียน
หนังสือแจ้งแนวทางการเร่งรัดและติดตามหนี้ 2560 หนังสือเวียน