ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญของกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบ,กรรมการ,ผู้สูงอายุ,หนี้,หนี้สูญ,ตัด