สถิติผลการดำเนินงานการสนับสนุนโครงการและการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2550 - 2562 (ณ เดือนกันยายน 2562)

ผลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2550 - 2562 (ณ เดือนกันยายน 2562) ดังนี้

ปีงบประมาณ

การสนับสนุนโครงการ 

การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล

การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม 

จำนวน(โครงการ) 

จำนวนเงิน(บาท) 

จำนวน (ราย) 

จำนวนเงิน(บาท) 

จำนวน (กลุ่ม) 

จำนวนเงิน(บาท) 

2550

40

9,935,415

717

9,500,900

-

-

2551

69

5,504,803

1,560

23,210,209

8

742,560

2552

197

13,111,356

3,138

51,082,208

20

1,871,000

2553

208

11,143,522

4,072

106,554,727

30

2,754,800

2554

117

4,504,905

9,522

253,206,395

15

1,480,000

2555

123

6,964,302

6,357

179,253,360

1

100,000

2556

94

20,157,848

5,843

165,191,900

-

2557

250

28,586,118

6,870

198,394,600

- 

2558 90
9,788,028 6,626 192,410,340 -
2559 110  12,355,341 9,269 262,433,165  -
2560 182 22,036,116 9,566 263,749,400  -
2561 327 33,101,388 9,667 271,845,930  -
2562 252 28,891,782 8,991 225,195,000  -
รวม 2,059 206,209,789 82,198 2,202,028,134 74 6,948,360