ข้อมูลการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุที่ผ่านการอนุมัติ ปีงบประมาณ 2560-ปัจจุบัน (จำแนกประเภทอาชีพ)

ผลการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุที่ผ่านการอนุมัติ(จำแนกประเภทอาชีพ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน  2559)

ลำดับที่ 

ประเภทอาชีพ 

จำนวนผู้กู้ (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1

ปศุสัตว์/ประมง

2,296

24.01%

2

เกษตรกรรม,ทำนา,ทำสวน,ทำไร่

1,942

20.30%

3

ค้าขาย (ของชำ,ผัก,ของเก่า ฯลฯ)

4,020

42.02%

4

หัตถกรรม (จักสาน,ทอผ้า,งานประดิษฐ์ต่างๆ)

270

2.82%

5

รับจ้าง (ช่าง,ซักอบรีด รับเหมา ฯลฯ)

1,038

10.85%

รวม 

9,566

100.00%

** ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560