ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน