ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง การกำหนดวันสิ้นสุดการดำเนินการโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เอกสารแนบ