ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นักวิชาการเงินและบัญชี และนิติกร

ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุแต่ละตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.

   - ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม                 ลำดับที่ 1 - 2

   - ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี       ลำดับที่ 1

   - ตำแหน่งนิติกร                              ลำดับที่ 1 - 2

ณ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เลขที่ 255 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณ
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ให้ผู้มารายงานตัว
นำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน มายื่นในวันรายงานตัวด้วย