ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม