ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักสังคมสงเคราะห์ และนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เลขที่ 255 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในเวลาราชการ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2354 6100 ต่อ 400 โดยเปิดรับสมัคร 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น.