ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

       ตามประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนักวิชาการเงินและบัญชี ลงวันที่ 24 มีนาคม
พ.ศ. 2563 โดยขอเลื่อนการประกาศวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป นั้น
       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลง จึงกำหนดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 8 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 
       

เอกสารแนบ