ประกาศกำหนดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

       ตามประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนักวิชาการเงินและบัญชี ลงวันที่ 24 มีนาคม
พ.ศ. 2563 โดยขอเลื่อนการประกาศวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย นั้น
       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลง จึงกำหนดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ทั้งนี้ จะแจ้งสถานที่และเวลาสอบให้ทราบในโอกาสต่อไป