ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและการสนับสนุน โครงการของกองทุนผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-BIDDING

http://www.dop.go.th/th/news/2/1432