ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

                       (1)  สถานที่ ห้องประชุม ชั้น 1 กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

                       (2)  วัน เวลา ในการประเมินฯ

                             วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

เอกสารแนบ