ราคากลางจ้างผลิตเหรียญเชิดชูเกียรติตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5000 เหรียญ

ราคากลางจ้างผลิตเหรียญเชิดชูเกียรติตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5000 เหรียญ

http://www.dop.go.th/th/news/4/980