กองทุนผู้สูงอายุดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุภายใต้
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งระบุไว้ตามมาตรา 18 ว่าด้วยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุและมาตรา 20 ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ดังนี้

คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ มีองค์ประกอบจำนวน 11 คน ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ จำนวน 5 คน

    (1) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                        ประธาน

    (2) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ                                                                       รองประธาน

    (3) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข                                                              กรรมการ

    (4) ผู้แทนสำนักงบประมาณ                                                    กรรมการ

    (5) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  กรรมการ

       

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน                                                                    

    (6) ผู้แทนองค์กรผู้สูงอายุ
         นางสุภัทรา  แก้วชาญศิลป์                                                                        กรรมการ

    (7) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านการคุ้มครอง
         การส่งเสริมและการสนับสนุนสถานภาพบทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุ
         แพทย์หญิงนาฏ ฟองสมุทร                                                                       กรรมการ

    (8) ผู้แทนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการระดมทุน
         นางภัทรียา  เบญจพลชัย                                                                          กรรมการ

    (9) ผู้แทนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
          นางสาวชนม์ชนัมม์  สุนทรศารทูล                                                              กรรมการ

    (10) ผู้แทนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์
          ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์  ยอดเพชร                                                              กรรมการ

    (11) ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ                                                กรรมการและเลขานุการ


อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ มีดังนี้

    (1) บริหารกองทุน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด

    (2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุตามระเบียบที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด

    (3) รายงานสถานการณ์เงินและการบริการกองทุนต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามที่ระเบียบที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด


 

องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

ประกอบด้วย

(1)  รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุมอบหมาย       ประธานอนุกรรมการ         

    (2)  ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ                               อนุกรรมการ

    (3)  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ                             อนุกรรมการ             

    (4)  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย                                                            อนุกรรมการ

         สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    (5)  นายเจษฎา  มิ่งสมร                                                                   อนุกรรมการ

    (6)  นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฎ์                                                            อนุกรรมการ

    (7)  แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร                                                    อนุกรรมการ

    (8)  ศาสตราจารย์วิเชียร  ตันตระเสนีย์                                                  อนุกรรมการ

    (9) นายสามารถชาย  จอมวิญญา                                                          อนุกรรมการ

    (10) นางอัญชลีย์  ชูตระกูล                                                               อนุกรรมการ

    (11) นางนิติกุล  ทองน่วม                                                              อนุกรรมการ

    (12) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการกองทุนผู้สูงอายุ                            อนุกรรมการและเลขานุการ

    (13) เจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ                                              อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

           ที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุมอบหมาย

  (14) เจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ                                                 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

         ที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุมอบหมาย

 

    มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

    (1)  ตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

    (2)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุมอบหมาย