ปฏิทินกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 11 / 2563

ประเภท: ประชุม เริ่ม 22 ต.ค. 2563 ถึง 22 ต.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 11 / 2563 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี