ปฏิทินกิจกรรม

โครงการกองทุนผู้สูงอายุเคลื่อนที่สู่ชุมชน เขตบางหลัด

ประเภท: อื่นๆ เริ่ม 07 ม.ค. 2562 ถึง 07 ม.ค. 2562 อำนวยความสะดวกแก่ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุในการชำระหนี้ และลงเร่งรัดและติดตามหนี้ ณ ภูมิลำเนาของลูกหนี้