ปฏิทินกิจกรรม

โครงการกองทุนผู้สูงอายุเคลื่อนที่สู่ชุมชน เขตบางหลักสี่

ประเภท: อื่นๆ เริ่ม 03 ม.ค. 2562 ถึง 03 ม.ค. 2562 บริการให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุเกี่ยวกับหนี้ค้างชำระ อำนวยความสะดวกแก่ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุในการชำระหนี้ และลงเร่งรัดและติดตามหนี้ ณ ภูมิลำเนาของลูกหนี้